מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו (“מדיניות הפרטיות”) מפרטת את נהלי איסוף מידע על ידי קאנוניק בע”מ (להלן: “החברה” ו/או “קאנוניק”) ביחס לגולשי אתר החברה הזמין בכתובת https://canonic.co.il ו/או עמודים דיגיטליים אחרים של החברה (להלן: “האתר”), וכן במסגרת רישום ו/או השתתפות בפעילויות החברה הזמינות במסגרת האתר, לרבות חברות בקהילת קאנוניק (להלן: “הפעילות”). מדיניות פרטיות זו נועדה לעזור לך להבין איזה מידע אנו אוספים, מדוע אנחנו אוספים אותו, וכן זכויותיך ביחס למידע האישי שלך. על כן, אנו ממליצים לקרוא בעיון את תנאיה של מדיניות פרטיות זו בטרם גלישה באתר, רישום לפעילות ו/או לקהילה ו/או מסירת מידע לחברה באופן אחר במסגרת האתר. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על נשים. כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר וכן תקנון הפעילות המתאים, במידה ונרשמת לפעילויות המוצעות על ידי החברה במסגרת האתר וכן כל תנאי נוסף אשר עשוי להיות מוצג באתר (יחד יכונו להלן: “התנאים”). התנאים חלים ביחס לכל שימוש באתר ו/או רישום לפעילות , והינם הסכם משפטי מחייב בינך, המשתמש באתר ו/או משתתף בפעילות (להלן: “משתמש” ו/או “אתה” ו/או “הנך”) לבין החברה. בעת כל כניסה, גישה או כל שימוש באתר, לרבות הרשמה ו/או הקלקה על לחצן  “אני מאשר” ו/או “אני מסכים” ו/או כל ניסוח דומה (אך ורק במקרים רלוונטיים בהם הסכמה כאמור נדרשת), המשתמש מאשר כי קרא, הבין והינו נותן את הסכמתו המלאה לתנאים. על כן, משתמש אשר אינו מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר ו/או להציע הרשמה ו/או להשתתף בפעילות.

במידה ותבחר לבצע הרשמה להיות חבר קהילה ו/או לכל לפעילות ו/או לכל הצעה אחרת במסגרת האתר, הנך מצהיר כי: (1) הפרטים אשר ימסרו על ידך נמסרים מרצונך החופשי ובהסכמתך. לא חלה על המשתמש חובה חוקית למסור את פרטיו לחברה (אולם ללא מסירתם – חלק מן ההצעות ו/או פעילויות במסגרת האתר לא יהיו זמינות למשתמש). החברה תהא רשאית (אך לא מחויבת), לשמור את המידע האמור במאגריה ומידע נוסף שיצטבר אודות המשתמש, בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות הדין הרלוונטי. בנוסף; (2) רישומך לפעילות, לרבות כחבר קהילה,מהווה את הסכמתך המפורשת  לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרון ו/או פנייה טלפונית מהחברה אשר מטרתם עדכון ו/או פנייה למשתמש ביחס לרישום ביצע ו/או החל לבצע ו/או השתתפות בפעילות מסוימת, וכן רישום לדיוור וכדומה ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה “דבר פרסומת”, על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982, ו/או “דיוור ישיר” כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981. המשתמש רשאי, בכל עת, להודיע על רצונו להסיר את כתובתו מרשימת תפוצת מקבלי “דבר פרסומת” באמצעות פנייה לחברה ו/או באופן אשר יתואר במסגרת דיוור שיתקבל.

תיקון ו/או שינוי התנאים

החברה רשאית לתקן או לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות פרטיות זו, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה של החברה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. שינויים כאמור ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר, כאשר תאריך העדכון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת “עודכן לאחרונה” לעיל. במידה ויבוצעו שינויים אשר, לשיקול דעתה של החברה, משפיעים מהותית על זכויות המשתמשים, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר, או באופן אחר. בכפוף לדין החל, המשתמש מוותר בזאת על כל זכות או דרישה אשר מחייבים חתימה (שאינה אלקטרונית) או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים, לרבות לעניין שינויים.

סוג המידע אשר נאסף ואופן השימוש במידע זה

בעת השימוש באתר ו/או רישום ו/או השתתפות בפעילות, החברה עשויה לאסוף מהמשתמש את המידע הבא:

 • נתוני שימוש באתר. בעת השימוש באתר, החברה עשויה לאסוף נתונים טכניים ו/או אנונימיים. מידע זה עשוי לכלול את פרטי השימוש המצטברים של המשתמש ואת המידע הטכני המשודר על-ידי המכשיר בו נעשה שימוש, לרבות: סוג המכשיר, הגדרות שפה, תאריך ושעת שימוש, משך השימוש, פעולות שבוצעו באתר ודפי האתר אשר נצפו, לרבות דפים אשר קישרו את המשתמש לאתר. החברה אוספת ועושה שימוש במידע זה על מנת לנתח מגמות ודפוסי תנועה, לפלח ולשפר את האתר, חווית המשתמש והשירותים.
 • מידע אשר נאסף בעת יצירת קשר. במידה והמשתמש יבחר ליצור קשר עם החברה, המשתמש עשוי להתבקש למסור את פרטי הקשר של המשתמש, לרבות שם, מספר טלפון, דוא”ל, וכדומה. החברה תעשה שימוש במידע זה אך ורק על מנת ליצור קשר עם המשתמש בהתאם לבקשתו ולספק מענה. כמו כן, במידה ויבחר המשתמש למלא את פרטיו במסגרת טופס ייעודי לצורך פניה מטעם בתי מרקחת עימם עובדת החברה, החברה ובתי המרקחת יעשו שימוש במידע זה לצורך יצירת קשר, בהתאם לבקשת המשתמש.
 • מידע אשר נאסף בעת הרשמה לקבלת דיוור. במסגרת האתר תוצע למשתמש האפשרות להירשם לקבלת דיוור בדוא”ל ו/או באמצעות מסרוני SMS ו/או בפנייה טלפונית, הצעות שיווקיות, עדכונים והזמנות לאירועים מטעם החברה ו/או צד שלישיים באמצעות החברה וכן הודעות מסחריות אחרות, בכפוף להסכמתו של המשתמש (במידה הסכמה כאמור נדרשת על פי הוראות הדין). משתמש אשר יהיה מעוניין להסיר את עצמו מרשימת הדיוור של החברה יוכל לעשות זאת בכל עת באמצעות לחיצה על הקישור המתאים בהודעה ו/או פנייה ישירה לחברה בבקשה כאמור. יודגש כי, לאחר בקשה להסרה מרשימת התפוצה כאמור החברה לא תשלח למשתמש הודעות שיווקיות ואולם, במידה והמשתמש נרשם לפעילות, ימשיך המשתמש לקבל פניות והצעות ביחס לפעילות אליה נרשם. במידה ויבקש המשתמש אשר נרשם לפעילות שלא לקבל כל פנייה מטעם החברה, יהיה על המשתמש לפנות לחברה בבקשה כאמור בכתובת: info@canonicbio.com
 • מזהים מקוונים.בעת השימוש באתר, החברה עשויה לאסוף את כתובת פרוטוקול האינטרנט של המשתמש (“IP“), וכן מזהים מקוונים נוספים, באמצעות שימוש ב”עוגיות” (ראה פירוט מטה). מידע זה ייאסף לצורך ניתוח סטטיסטי של השימוש באתר, שיפור האתר והצעת תכנים מותאמים אישית (לרבות פרסום ממוקד), וכן לצורכי אבטחת האתר.
 • מידע אשר נאסף במסגרת רישום ו/או השתתפות כחבר קהילה.
 • במידה ותבחר להירשם כחבר קהילה של החברה, תתבקש תחילה להשיב על שאלון על מנת שהחברה תוכל לבחון את התאמתך להשתתפות כאמור. במסגרת השאלון תתבקש לספק תחילה את שמך המלא ופרטי הקשר שלך (דוא”ל ומספר טלפון). לאחר מכן אנו נבקש ממך לשתף מידע נוסף אודותייך, אשר עשוי לכלול, מין, עיר מגורים, גיל, מידע הנוגע לרישיון הקנאביס בו אתה מחזיק (כגון תוקף וקטגוריה), מידע הנוגע לצורת הצריכה שלך ומידע הנוגע למצבך הרפואי. חלק מהמידע הינו אופציונאלי ונתון להחלטת המשתמש.

החברה תעשה שימוש במידע זה על מנת לבחון את התאמתך להשתתפות כחבר קהילה. כמו כן, במידה ולא תשלים את ההרשמה, החברה עשויה לפנות אלייך על מנת לתזכר אותך בדבר השלמת הליך הרישום ו/או לבקש פרטים נוספים. בנוסף, במידה והבעת את הסכמתך במסגרת הליך הרישום, החברה תעשה שימוש בפרטי הקשר אשר מסרת לצורך שליחת הצעות שיווקיות, עדכונים וכדומה ביחס לחברה ומוצריה, לרבות במסגרת דיוור ישיר.

 • במידה והחברה תאשר את השתתפותך כחבר קהילה, החברה תעשה שימוש במידע אשר מסרת במסגרת הרישום גם לצורך פתיחת חשבון המשתתף שלך והתאמת הצעות וכמו כן לצורך שליחת מסרים הנוגעים לפעילות ו/או מסרים שיווקיים. כמו כן, החברה עשויה להעביר את פרטייך הרלוונטיים לבתי המרקחת ו/או מוקדי שירות הלקוחות עימם עובדת החברה לצורך ניפוק ותיאום שילוח ו/או איסוף.
 • במסגרת ההשתתפות כחבר קהילה, החברה עשויה לאסוף מידע נוסף, לרבות במסגרת סקרים ושאלונים שיועברו אלייך מעת לעת, על מנת שתוכל לשתף את חוות דעתך, לרבות במסגרת השתתפות בצילומים ו/או סרטונים (בכפוף להסכמתך).

החברה תעשה שימוש במידע זה לצורך מחקר, פיתוח ושיפור מוצריה של החברה ולצרכים עסקיים ופנימיים של החברה, לרבות לצרכים שיווקיים, התאמת תכנים ופעילויות. כמו כן, הנך מאשר לחברה לעשות שימוש בצילומים ו/או סרטונים בהם השתתפת ו/או בהם הנך מופיע, במסגרת פעילות שיווקית של החברה, לרבות רשתות חברתיות וחומרים שיווקיים אחרים של החברה.

המשתמש מצהיר ומתחייב כי: (א) יספק מידע מדויק ומלא, הן במהלך ההרשמה והן כל מידע אשר יימסר לחברה; (ב) לא לספק מידע של צד שלישי. כל שימוש בפרטיו של צד שלישי יהיה באחריות המשתמש בלבד. יובהר, כי מסירת פרטים כוזבים עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית.

שימוש ב”עוגיות” וכלי ניטור

בעת גלישה באתר, החברה עשויה לעשות בטכנולוגיות וכלי ניטור כגון עוגיות (Cookies), קבצי Pixels ו – Web Beacons. כלי ניטור אלו מכילים קבצים אשר משמשים לניטור אחר פעילות המשתמשים באתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות כמות הגולשים באתר, אבטחת האתר וכן פרסום מותאם אישית במסגרת ביקור של המשתמש באתרים אחרים ו/או רשתות חברתיות והתאמת תכנים. כלים אלו עשויים לכלול איסוף של מידע באופן אוטומטי, לרבות מידע אישי (כגון כתובת IP), משך ביקור באתר, גרסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, ועוד. במסגרת האתר, החברה עשויה לעשות שימוש בכלי ניטור כאמור מטעם נותני שירותים שהינם צדדים שלישיים לצורכי ניתוחים סטטיסטיים ו/או פרסום מותאם אישית, ולרבות כמפורט בטבלה מטה:

כלי הניטור מדיניות פרטיות
Google Analytics

 

למידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת בנתונים מומלץ לעיין במדיניות של Google

בכתובת: www.google.com/policies/privacy/partners

כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out הנוכחיים של Google

בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

ובכתובת https://adssettings.google.com/authenticated.

למידע נוסף אודות שימוש בטכנולוגיות וכלי ניטור מטעם Google מומלץ לעיין

בכתובת: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

ובכתובת: https://policies.google.com/technologies/types?hl=en

Facebook  למידע נוסף על האופן שבו Facebook משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש בFacebook

מומלץ לעיין במדיניות של Facebook

בכתובת: https://www.bookthatapp.com/solutions/privacy-policy

Outbrain למידע נוסף על האופן שבו Outbrain משתמשת בנתונים מומלץ לעיין במדיניות של Outbrain בכתובת: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy
Taboola למידע נוסף על האופן שבו Taboola משתמשת בנתונים מומלץ לעיין במדיניות של Taboola בכתובת: https://www.taboola.com/policies/privacy-policy#users
Zoho למידע נוסף על האופן שבו Zoho משתמשת בנתונים מומלץ לעיין במדיניות של Zoho בכתובת: https://www.zoho.com/privacy.html
Hotjar למידע נוסף על האופן שבו Hotjar משתמשת בנתונים מומלץ לעיין במדיניות של Hotjar בכתובת: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

 

הפסקת איסוף המידע על ידי “עוגיות” (Opt-Out):

המשתמש רשאי להפסיק את איסוף המידע באמצעות עוגיות (למעט מידע אשר הינו הכרחי לתפעול האתר ואבטחתו) באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן. יצוין כי, במידה ותבחר לחסום או למחוק עוגיות, ייתכן וחלק מהשירותים באתר לא יהיו נגישים ו/או חוויית השימוש שלך באתר עשויה להיות מוגבלת. ראה מידע אשר עשוי לסייע לך בקישורים הבאים:

סוג דפדפן מידע ביחס להפסקת איסוף מידע על ידי עוגיות
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en;
Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences;
Opera https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/;
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
Safari https://support.apple.com/en-il/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac;
Edge https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies

 

העברת מידע לצד שלישי

החברה עשויה להעביר ו/או לשתף מידע אודות המשתמש עם צדדים שלישיים, כדלקמן:

 • החברה תהא רשאית לשתף את המידע אשר נאסף מהמשתמש ו/או ביחס למשתמש על פי חובה או סמכות שבדין, בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי וכן בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקרה בו החברה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של החברה.
 • החברה תהא רשאית להעביר מידע לספקיה ו/או נותני שירות או קבלני משנה אשר מספקים עבורה שירותים (כגון ספקי שירותי שליחת דוא”ל, אחסון, שרתים, פיתוח, שילוח וכדומה).
 • החברה תהא רשאית להעביר מידע לבתי המרקחת ו/או מוקדי שירות הלקוחות עימם עובדת החברה לצורך שירותי ניפוק ותיאום שילוח ו/או אספקה ו/או, בכפוף לבקשת ו/או הסכמת המשתמש.
 • החברה תהא רשאית להעביר מידע אודות משתמש בכפוף להסכמתו. כאשר החברה משתפת את המידע כאמור עם צד שלישי לבקשת המשתמש, מעת העברת המידע לאותו צד שלישי, המידע יהא כפוף לנהלי הפרטיות של הצד השלישי ובכפוף להוראות הדין, החברה לא תישא באחריות לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותו גורם.
 • בכפוף להוראות הדין, החברה תהא רשאית להעביר את כל המידע אודותיך שנצבר אצלה לחברות נוספת בקבוצת החברות (לדוגמא, חברת אם וכדומה) ו/או במסגרת העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) ו/או ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ולצורך המשך אספקת השירותים על ידי הצד השלישי. כל זאת בכפוף להתחייבותו של מקבל המידע להשתמש במידע בהתאם למגבלות שחלות על החברה.

משך שמירת המידע

המידע אשר נאסף על ידי החברה, יישמר על ידי החברה לפרק הזמן הנדרש לממש את מטרת איסופו, או לתקופה ארוכה יותר, במידה ונדרש על מנת שהחברה תעמוד בהתחייבויותיה על פי דין ו/או לצורך הגנה על אינטרסים לגיטימיים של החברה. מחיקת מידע ו/או תיקונו תעשה בהתאם להוראות הדין.

אבטחת מידע

החברה עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע של המשתמש ומשתמשת בשיטות אבטחה מקובלות בכדי להבטיח את בטיחות המידע של המשתמשים, ולמנוע שימוש בלתי מורשה במידע כזה. שיטות אבטחה אלו מצמצמות את הסיכון לחדירה בלתי מורשית.

זכויות המשתמש

החברה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים ואת שליטתם על המידע האישי שלהם. המשתמש רשאי לעיין במידע אודותיו (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981) שמצוי אצל החברה באמצעות פנייה בכתב לדוא”ל info@canonicbio.com. אם מצאת כי המידע איננו נכון ו/או אינו מעודכן, תוכל לבקש את תיקונו או מחיקתו. יצוין כי, משתמש אשר יצר חשבון אישי בעת רישום כחבר קהילה, יוכל לעדכן פרטים מסוימים במסגרת החשבון.

במידה והמידע אשר שמור אצל החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין (הידוע כ”דיוור ישיר”), שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, המשתמש זכאי לדרוש בכתב את מחיקת המידע הרלוונטי.

מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת בקשר עם פעילותנו העסקית ו/או השתתפות בפעילות – יוסיף להישמר על ידי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות בדיוור ישיר.

בעת פנייה לעדכון ו/או עיון ו/או מחיקת מידע כאמור לעיל, ולצורך הגנה על פרטיות המשתמשים, החברה עשויה לבקש פרטים מסוימים לצורך זיהוי בטרם מתן מענה ו/או מימוש הבקשה.

הגבלת גיל

החברה אינה אוספת ביודעין מידע אודות ילדים מתחת לגיל 18. בכל מקרה בו תיוודע החברה לאיסופו של מידע רגיש מקטין שטרם מלאו לו 18 החברה תעשה את מירב המאמצים למחוק לאלתר מידע זה. אם הנך הורה או אפוטרופוס של ילד מתחת לגיל 18 אשר הנך חושש כי נאסף מידע רגיש לגביו, אנא צור קשר עם החברה בכתובתinfo@canonicbio.com

הדין החל

על מדיניות פרטיות זו יחולו דיניה של מדינת ישראל וכל מחלוקת תידון בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב- יפו.

העברת מידע

אנו עשויים לעבד או לאחסן מידע אישי הן בישראל והן במדינות אחרות בעולם. המשתמש מאשר בזאת כי ע”י גישה לאתר, המידע שלך עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומעובד בשרתי החברה מחוץ למדינת ישראל. העברת המידע תעשה בהתאם להוראות הדין החל.

צור קשר

לכל שאלה ניתן ליצור קשר עם החברה, כדלקמן:

קאנוניק בע”מ ח.פ.516002912

כתובת: דרך גד פינקשטיין 13 רחובות

כתובת דוא”ל:  info@canonicbio.com